دیناكد (متعلقات و لوازم جانبی تجهیزات تصویربرداری بر مبنای امواج الكترو مغناطیسی)

  Dynacad

  یك سیستم شناسایی كامپیوتری پیشرفته است كه از آن برای آنالیز عكسهای سینه استفاده می شود

 

 دینامومتر (تجهیزات تشخیصی ارتوپدی)

  dinamometer

  ابزاری برای اندازه گیری انقباض ماهیچه ای بكار میرود.

 

 دیونایزر

  Deionizer

  برای بدست آوردن آب فاقد مواد معدنی ، آب تصفیه نشده از ستونهای حاوی رزین  عبور كرده الكترولیت های محلول با یونهای H  وoH مبادله می گردند. رسانایی آب دیونایزه را می توان به وسیله یك رسانائی سنج كه به خروجی سیستم  متصل شده است اندازه گیری نمود.در مواقعی كه غلظت یونی در حدی است كه  رسانائی كمتر از ms/m 20را نشان می دهد غلظت یونی آب حاصله را برای اكثر  اهداف مورد نظر در آزمایشگاه یا بیمارستان كفایت می كند.ا گر بیشتر از ms/m 20 باشد رزین ها را بر اساس توصیه كارخانه سازنده بازسازی نموده  یا جایگزین نمود. رزین های تبادل كاتیونی را با اسید هیدروكلریك (HCL) و رزین های آنیونی را با محلول  هیدروكسید سدیم (NaoH) بازسازی می كنند.باید به خاطر داشت كه آب با درجه  سختی كمتر از mmol/unit 8/0 خاصیت خورندگی داشته و سختی آب حاصله حدود صفر است.

 

 دریچه سقفی چهارگوش

  rectangular wall mounted inlet

  ورودی هوا به شكل چهارگوش با قابلیت اتصال به سقف

 

 : دریچه قلب طبیعی

  nature

  دریچه های قلبی كه از حیواناتی مثل خوك بدست می آید

 

 دایكال كلزیمول

  closimol dical

  ماده ای جهت انجام پانسمان موقت

 

 دایكال كلسیم هیدروكسید

  calcium hydroxide dical

  ماده ای جهت انجام پانسمان موقت

 

 دماسنج مادون قرمز

  infera red thermometer

  اندازه گیری دما با استفاده از طول موج ارسالی از جسم كه در محدوده مادون قرمز اندازه گیری می شود.

 

 دوربین مدار بسته

  close up camera

  دوربین قابل كنترل كه در قسمتهای حساس بیمارستان نصب شده و به صورت مداربسته به اتاق نگهبانی و مدیریت متصل شده است

 

 دریچه قلب مصنوعی

  artificial

  دریچه های مصنوعی قلب كه از جنسهای پلیمری می باشد

 

 دیالیز وریدی (تجهیزات دیالیز وریدی)

  hemo dialysis

  در این روش، دستگاه دیالیز به ورید بیمار متصل شده و خون را تصفیه می نماید

 

 دریچه یك طرفه

  one way inlet

  ورودی هوا به صورت یك طرفه