حمام روغنی پارافینی

  paraffin

  این دستگاه در پاتولوژی كاربرد دارد بافت آماده شده با پارافین ذوب شده بلوك بندی  می كنند تا بعد از سرد شدن به گیره میكروتوم منتقل كنند تا بتوانند بافت را با  میكروتوم برش دهند بدون اینكه در سلولهای بافت تغییری ایجاد شود .

 

 حمام درمانی (تجهیزات حمام درمانی)

  bath therapeutic equipment

  تجهیزات مورد استفاده برای روش غوطه ور نمودن اجزای بدن در آب یا سایر مواد به منظور استفاده از خواص درمانی آن

 

 حمام  و متعلقات برای هیدروتراپی

  bath tube & accessories for hydrotherapy

  وسیله مورد استفاده برای آب درمانی

 

 حمام آب جوش

  Boiling

  دستگاهی است كه قادر به رسانیدن درجه حرارت آب تا 100 درجه میباشدودر بخش بیوشیمی كاربرد دارد.

 

 حمام

  medical bath treatment

  یك وان مخصوص جهت هیدروتراپی و مجاورن با آب گرم

 

 حمام آب گرم یخچالدار

  Refrigerated

  دستگاهی است كه با به حركت در اوردن سیال برودت را به تمام نقاط انتقال داده و یكنواخت میكند.

 

 حمام آب گرم عادی

  Usual

  از حمامهای آب برای تحقیقات و بررسی هایی در 25-  ، 30- ،37- ،42 یا 56 درجه سانتیگراد استفاده می شود. این نكته حائز اهمیت است كه حمام آب درجه حرارت  ثابتی را در دامنه محدودی در طی تحقیق و بررسی نگه می دارد. 1/0 درجه  سانتیگراد تنظیم نا درست درجه حرارت و ثبات ناكافی دما بطور جدی و موثری بر نتایج  ارزیابی ها تاثیر می گذارد.